آخرین مطالب
  

منشور اخلاقی

 

 رعایت حق، عدالت و انصاف در برخورد با پرونده‌های ارجاعی.
 تعهد بر اجرای اصول صداقت، پشتکار، خلاقیت و تلاش مضاعف در قبال آن.
 پاسخگوئی مناسب و به موقع به مراجعین محترم با رعایت شأن ارباب رجوع و رعایت احترام آنان.
 پایبندی به اصول و مقررات قانون و شرع مقدس اسلام و تلاش در جهت آن.
 حفظ اسرار حقوقی مراجعین و عدم‌افشای آن به افراد غیر.
 رعایت نظم و انضباط در انجام امورات محوله.
 رعایت اصل بی‌طرفی و خودداری از برخورد سلیقه‌ای با موضوع و رعایت احترام طرف‌های مقابل.
 حفظ احترامات و رعایت شأن مقامات محترم رسیدگی‌کننده اعم از مقامات محترم قضائی و انتظامی.
 تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین و اندیشیدن به حل اختلافات موجود با رعایت مصلحت متقاضی.
 استفاده از خرد جمعی در یافتن راه‌حل‌های قضائی و مشکلات مراجعین و خودداری از اعمال نظر فردی.
 خودداری جدی از هرگونه توسل به رابطه و یا پرداخت وجوه غیرمتعارف تحت هر عنوان و یا اعمال نفوذ و یا حتی طرح ادعای آن و حرکت در مسیر قانون و ضوابط آن.
 پرهیز از هرگونه بزرگ‌نمائی مسئولیت‌ها و اختیارات.
 انتقادپذیری و رعایت اصل سعه‌صدر در پذیرش انتقادات و ترتیب اثردادن به آن.
 حضور به موقع در محاکم و قرارهائی که با متقاضی منعقد شده جهت اجرای بهینه وظایف و تعهدات محوله.
 شهامت و شجاعت در انجام امور محوله 
 پرهیز از هرگونه تبانی به هر شکل با طرف‌های مقابل پرونده و یا افراد دیگر اصل دیگر لازمه خدمت‌گزاری است.
 تلاش در جهت ارتقاء علم و تجهیز شدن به علوم جدیده در جهت ارتقاء کیفیت خدمات در دستور کار جدی است.
 در نظر گرفتن وضعیت مالی مراجعین و پرهیز از هرگونه اجحاف با آنان در قراردادهای منعقده.
 حفظ مدارک و پرونده‌های متقاضیان.
 رعایت نزاکت در رابطه با قضات و وکلا باید دو طرفه باشد و این موضوع هم از جانب وکیل و هم از جانب قضات رعایت شود.