آخرین مطالب
  

دانلودها

عنوان

گروه بندی

دانلود

قانون بودجه سال 1398 كل كشور قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

عدم امکان صدور مجوز کارگزاری - دستور اداری قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه - دستور اداری قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی - دستور اداری قوانین جمهوری اسلامی ایران

 دانلود

مجموعه بخشنامه‌های 14 الی 12-14 جدید درآمد قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

دوره آموزشی مسئولین و اعضای هیأت مدیره کارگزاریها - دستور اداری قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی - دستور اداری قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

بخشنامه 680 فنی بیمه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

بخشنامه 3-6 ابطال تبصره1بند5ایین نامه اجرائی نحوه بازنشستگی جانبازان،معلولین و شاغلین سخت و زیان آور قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود

ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی - دستور اداری قوانین جمهوری اسلامی ایران دانلود
بخشنامه 1-46 بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیادشهید قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود 

بخشنامه 2-46 مستمری بازنشستگی کارکنان شاغل در مراکزدرمانی وابسته به دستگاههای اجرائی قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود

بخشنامه 2-58 مستمری نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود

بخشنامه 6-53 تجدیدمحاسبه مستمری مشمولین پیش ازموعد قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود

بخشنامه 70 نحوه محاسبه اضافه کاردستگاههای اجرائی قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود

بخشنامه 71 افزایش مستمری و کمک های جنبی سال96 قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود

بخشنامه تلخیص ازکارافتادگی قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود

تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان در سال 1396 قوانین سازمان تامین اجتماعی

دانلود