آخرین مطالب
  

خدمات داوری

امروزه یکی از نهادهای فصل خصومت و حل اختلاف در ترافعاتی که میان اشخاص رخ می دهد، داوری می باشد. نهاد داوری به موازات دادگستری (به عنوان قوه ای از بدنه دولت) در مسیر حل اختلافات اشخاص گام بر می دارد و حتی می توان ادعا کرد که داوری بواسطه سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن، کاهش هزینه های طرفین و . . . نسبت به دادگستری با اقبال بیشتری مواجه است. مجموعه وکیل پلاس به عنوان نهادی فعال در جامعه حقوقی کشور، با ارائه خدمات مربوط به داوری از قبیل تنظیم موافقتنامه های داوری، اجرای فرایند داوری، قرار گرفتن به عنوان داور و . . . در پیشبرد این طریقه فصل خصومت در نظام حقوقی کشور نقش ایفا می کند.